KR-CPD - Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych

KR-CPD.pl


Strona główna
O nas
Nasza oferta
Nasi klienci
Infrastruktura
Kontakt


Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych świadczy kompleksowe usługi, możliwe do zaoferowania przy pomocy serwerowni. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w dziale IT pozwala udostępnić naszym Klientom infrastrukturę w pełni przygotowaną na indywidualne wymagania, dostosowane do potrzeb Klienta.

Kontakt z nami

Pomoc techniczna: support@kr-cpd.pl

Sprawy ogólne: biuro@kr-cpd.pl

Infolinia: 801 009 523

telefon: 48 12 350 58 41
tel. kom.: 48 500 530 988

Nasi klienci


Hosting dedykowany Hosting dedykowany

Masz problem z ma³o wydajnym serwerem ? Nie bardzo wiesz, sk±d bior± siê opó¼nienia w dzia³aniu Twojej strony ? W takim wypadku zapytaj nas o ofertê. Napisz co chcia³by¶ uzyskaæ, adres strony, któr± ewentualnie chcia³by¶ przekazaæ pod nasz± opiekê i zakres wymaganych prac, które mamy dla Ciebie wykonaæ.

Hosting dedykowany z administracj± to us³uga polegaj±ca na ca³kowitym oddaniu zarz±dzania serwisem internetowym naszej firmie. My bêdziemy dbali o instalacjê  oraz aktulizacjê oprogramowania potrzebnego do dzia³ania Twojego serwisu, natomiast Twoim zadaniem bêdzie skupienie siê na rozwijaniu swojej dzia³alno¶ci. My przekazujemy Ci dane dotycz±ce wszystkich potrzebnych elementów do poprawnego dzia³ania Twojej strony (dostêp do baz danych, konta ftp, konta pocztowe), a Ty z nasz± pomoc± wgrywasz pliki i dane w odpowiednie miejsca. Istnieje mo¿liwo¶æ ca³kowitego przekazania nam wszelkich zadañ zwi±zanych z migracj± serwisu www na nasze serwery.

Poniewa¿ jest to us³uga zaawansowana i praktycznie ka¿dy Klient ma inne potrzeby, jest ona wyceniana indywidualnie, dlatego te¿ prosimy o wype³nienie poni¿szego formularza.


© 2010 KR-CPD.pl

Strona główna | O nas | Nasza oferta | Nasi klienci | Infrastruktura | Kontakt