KR-CPD - Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych

KR-CPD.pl


Strona główna
O nas
Nasza oferta
Nasi klienci
Infrastruktura
Kontakt


Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych świadczy kompleksowe usługi, możliwe do zaoferowania przy pomocy serwerowni. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w dziale IT pozwala udostępnić naszym Klientom infrastrukturę w pełni przygotowaną na indywidualne wymagania, dostosowane do potrzeb Klienta.

Kontakt z nami

Pomoc techniczna: support@kr-cpd.pl

Sprawy ogólne: biuro@kr-cpd.pl

Infolinia: 801 009 523

telefon: 48 12 350 58 41
tel. kom.: 48 500 530 988

Nasi klienci


Kolokacja Kolokacja

Kolokacja serwerów (inna nazwa to hoteling) to us³uga polegaj±ca na umieszczeniu sprzêtu Klienta w naszej serwerowni. Mo¿emy zaproponowaæ umieszczenie serwerów w dwóch niezale¿nych miejscach, w Krakowie lub Warszawie. Obie serwerownie s± wyposa¿one w odpowiedni sprzêt i infrastrukturê w celu zapewnienia najwy¿szego poziomu dostêpno¶ci us³ugi. £±cza w obu serwerowniach realizowane s± za pomoc± protoko³u BGP. Serwerownie posiadaj± sta³y monitoring urz±dzeñ i warunków ¶rodowiskowych.

W przypadku, gdy Twój serwer posiada osobny, fizyczny port do zdalnego zarz±dzania (IPMI, NMI, DRAC itp.) mo¿emy zaoferowaæ dodatkowy port w naszym switchu i po³±czenie vpn przez ruter cisco, tak, by interfejs zarz±dzaj±cy by³ mo¿liwie dobrze zabezpieczony.

W ramach us³ugi kolokacji zapewniamy:

  • kolokacjê w Krakowie lub Warszawie
  • ³±cza symetryczne do polskich i zagranicznych operatorów z niskimi opó¼nieniami
  • zasilanie UPS
  • agregat pr±dotwórczy
  • odpowiednie warunki ¶rodowiskowe dla sprzêtu (klimatyzacja, odpowiednia wilgotno¶æ)
  • W przypadku rozliczania za pasmo nielimitowany transfer danych w ramach przydzielonego pasma
  • Wpiêcie serwera do gigabitowego portu w switchu
  • Mo¿liwo¶æ dostêpu fizycznego do serwerowni

W celu z³o¿enia zamówienia lub wyceny wed³ug indywidualnych potrzeb prosimy wype³niæ poni¿szy formularz. Zapraszamy do wspó³pracy.


© 2010 KR-CPD.pl

Strona główna | O nas | Nasza oferta | Nasi klienci | Infrastruktura | Kontakt