KR-CPD - Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych

KR-CPD.pl


Strona główna
O nas
Nasza oferta
Nasi klienci
Infrastruktura
Kontakt


Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych świadczy kompleksowe usługi, możliwe do zaoferowania przy pomocy serwerowni. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w dziale IT pozwala udostępnić naszym Klientom infrastrukturę w pełni przygotowaną na indywidualne wymagania, dostosowane do potrzeb Klienta.

Kontakt z nami

Pomoc techniczna: support@kr-cpd.pl

Sprawy ogólne: biuro@kr-cpd.pl

Infolinia: 801 009 523

telefon: 48 12 350 58 41
tel. kom.: 48 500 530 988

Nasi klienci


Outsourcing outsourcing IT

Outsourcing IT jest od kilku lat jednym z fundamentów dzia³ania KR-CPD. Bazuj±c na naszym do¶wiadczeniu w zarz±dzaniu zarówno du¿ymi sieciami WAN jak i korporacyjnymi sieciami LAN, oferujemy szeroki zakres us³ug, które pozwol± Ci w efektywniejszy i oszczêdniejszy sposób wykorzystaæ Twoj± infrastrukturê IT. W tym sektorze oferujemy nastêpuj±ce us³ugi:

  • Zarz±dzanie korporacyjnymi sieciami LAN od kilku do kilkuset stanowisk
  • Administracja serwerów dzia³aj±cych w oparciu o Linux
  • Monitoring zasobów, us³ug i ¶rodowiska pracy
  • Wsparcie etatowych administratorów w sytuacjach awaryjnych.


Oto co zyskujesz:

Otrzymujesz wsparcie bardzo do¶wiadczonego zespo³u zawsze, gdy tego potrzebujesz.
Redukujesz koszty obs³ugi infrasturktury IT - p³acisz tylko za czas, który wykorzysta³e¶.
Nie musisz przejmowaæ siê urlopami swoich pracowników lub ich absencj± chorobow±.


© 2010 KR-CPD.pl

Strona główna | O nas | Nasza oferta | Nasi klienci | Infrastruktura | Kontakt